Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających ze strony www.napamiatke.pl (klauzula informacyjna)

Administrator danych osobowych:
Info Pro Joanna Głażewska, 10-672 Olsztyn ul. Łęczycka 1 (Regon 280183680, NIP 7392216358, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ), adres email: [email protected] prowadząca serwis pod adresem napamiatke.pl

Administrator – dane kontaktowe
Administratorem danych osobowych jest Pan Tomasz Głażewski. Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: [email protected], lub pisemnie na następujący adres: 10-672 Olsztyn ul. Łęczycka 1

Cel przetwarzania danych osobowych
Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług strony napamiatke.pl
Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies), w celu dopasowania treści witryny internetowej napamiatke.pl do Twoich zainteresowań, jak również pomiarów statystycznych.

Okres przechowywania danych osobowych
Po realizacji zamówienia z naszej bazy automatycznie usuwamy po 3 miesiącach wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
W odniesieniu do usług strony internetowej napamiatke.pl Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
– Dokonanie zakupu albo działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Ciążący na firmie obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– Prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Wymóg podania danych
Podanie danych w celu realizacji usług witryny napamiatke.pl jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
Przetwarzanie danych w pozostałych celach, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług napamiatke.pl jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług napamiatke.pl.

Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom realizującym dostawy na rzecz nabywcy, a więc firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przekazywanie danych poza EOG
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Info Pro Twoich danych osobowych:
– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
– prawo żądania sprostowania danych
– prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Również przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.